د افغانستان لنډه پېژندنه

د افغانستان لنډه پېژندنه
د افغانستان په اړه په دې لنډه پېژندنه کې هغه مالومات وړاندې شوي دي چې د پانګوالو د پام وړ دي او وړاندې کیدونکې احصائي هم پر پانګوالو څرخي.

د هیواد رسمي نوم

د افغانستان اسلامي جمهوریت

پلازمېنه

کابل

ټول ولایتونه

34

ستر سوداګریز ښارونه

کابل، هرات، ننګرهار، مزارشریف، کندهار، هلمند، کندز
جغرافیائي لنډه پېژندنه

افغانستان په وچه کې ایسار او د منځنې او سهیلي اسیا ترمنځ پروت هیواد دی. افغانستان څلور فصلونه لري او نوموړي فصلونه عبارت دي له: پسرلي، اوړي، مني او ژمي څخه. افغانستان خورا ډیر غرونه، څپانده سیندونه چې د خوږو اوبو اساسي سرچینې په بر کې نیسې او یو زیات شمېر ځنګلونه لري.

مساحت

۶۵۲۰۰۰ کیلومټره، د مساحت له پلوه ۴۱ هیواد په ټوله نړۍ کې

اقلیم

افغانستان وچ – نیم وچ اقلیم لري (ژمی سوړ او اوړی ئي ګرم او وچ دی)

تر ګټې اخیستنې لاندې ځمکې

ټول ټال ځمکه: ۶۵۲۲۳ هکتاره

دایمي مالڅړځایونه

۳۰۰۰۰ هکتاره

ځنګلونه

۱۷۰۰ هکتاره

شودیاره ځمکې

۴۲۸۶ هکتاره

د خړوبولو وړ ځمکې

۲۱۷۷ هکتاره

للمي ځمکې

۱۴۴۷ هکتاره

پاتې نورې ځمکې

۲۵۶۱۳ هکتاره
مأخذ: د احصايي مرکزي اداره
د وګړو د سر شمېرنې لنډه پېژندنه

6

د وګړو د کلني زیاتوالي کچه

۲،۴ ٪

د وګړو شمیر په هر کیلومټر مربع کې

۳۹ تنه

د وګړو اټکل شوی شمېر تر ۲۰۲۵ زیږدیز کال

۴۰،۱ میلون

د وګړو اټکل شوی شمېر تر ۲۰۵۰ زیږدیز کال

۵۵،۹ میلونه

د زوکړې د شمیر کچه په هر ۱۰۰۰ تنه کې

۳۹

د ښارونو اوسېدونکي

۲۴،۷ ٪

د ښاري وګړو د زیاتیدو کچه

۴،۶ ٪
مأخذ: د افغانستان د احصايي کلنی کتاب۲۰۱۵-۲-۱۴ (جون، ۲۰۱۵) ، د احصايي مرکزي اداره/ملګري ملتونه/نړیوال بانک
1

2

3

4

5

د اقتصادي ودې په اړه لنډ مالومات

د ناخالصه کورنیو تولیداتو د ودې کچه
د کورني ناخالصه تولیداتو ټوله
8
نا خالصه کورني تولید-سړي سر عواید
10
په نا خالصه کورني تولیداتو کې د سکټورونو ونډه
11
7

ﻣﻨﺒﻊ :اداره اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن