قوانین تجاری

توسعه بازار اقتصاد مفید و متوازن نیازمند ایجاد و تطبیق قوانین و چارچوب قانونی مستحکم می‌باشد. به همین منظور وزارت تجارت و صنایع افغانستان طرح 10 قانون جدید تجاری را ارایه نموده است. در حال حاضر این قوانین در مراحل مختلف تدوین گردیده که تعدادی از آن از طریق حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تایید پارلمان، اجرا گردیده است.

 

قوانین اصلی تجاری ذیلاً فهرست بندی گردیده است:

 

1

وب سایت رسمی : www.aisa.org.af