اقتصاد

اقتصاد افغانستان از سال 2002 به این‌سو رشد قابل توجه کرده است. این رشد بیشتر محصول تزریق میلیاردها دالر سرمایه گذاری، کمک‌های بین‌المللی و ارسال پول توسط افغان‌های مقیم خارج بوده است. افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تولیدات داخلی منجر به رشد سریع اقتصادی گردیده؛ تورم پایین بوده و مدیریت مالی عامه رشد خوبی را تجربه نموده است. افغانستان در حال احیای مجدد اقتصادی و گذار از اقتصاد پلان شده مرکزی و شدیداً تحت نظارت به سمت اقتصاد باز و آزاد مبتنی بر سیستم بازار می‌باشد. اقتصاد کشور در یک دهه پس از تحول سیاسی ناشی از مداخله جامعه بین‌المللی در سال 2001، از نظر ساختاری تغییر کرده است. قانون اساسی جدید “اقتصاد بازار” را به عنوان سیستم اقتصادی کشور تایید کرده و در ماده دهم آن انکشاف و حفاظت سرمایه‌گذاری خصوصی تضمین شده است. اقتصاد از آن زمان تاکنون لبرالیزه شده و حکومت هر روز بیشتر از گذشته برای سکتور خصوصی نقش بارزتری را در رشد اقتصادی کشور قایل شده است.