زمین های صنعتی

طرزالعمل توزیع زمین در پارک‌های صنعتی

اسناد مورد نیاز برای اخذ زمین:
 • مراجعین باید دارای جواز صنعتی/تولیدی از آیسا باشند.
 • فورم درخواستی زمین در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی قابل دسترس است.
 • ارایه اسناد لازم(پلان تجارتی، صورت‌حساب بانکی، کاپی جواز، و سکیچ زمین)
اطلاع رسانی:
 • اطلاع‌رسانی در مورد توزیع زمین در پارک‌های صنعتی به سرمایه‌گذاران از طریق ذیل صورت میگیرد:
 • رسانه‌های تصویری و صوتی در کابل و دیگر ولایات
 • وبسایت آیسا
 • ارایه معلومات به‌صورت مستقیم به مراجعین
پروسه بعد از تاییدی:
 • عقد قرارداد به‌منظور اجاره/فروش زمین صنعتی
 • اسناد داوطلبی ساختمانی و پرداخت قسط اول مصارف زیربناها
 • صدور سند ملکیت موقت زمین
 • اخذ منظوری طرح فابریکه و جواز کار ساختمانی از آیسا
 • اجرای قرارداد، اسناد داوطلبی و تکمیل تمام فعالیت‌های ساختمانی
ارزیابی درخواستی‎‌ها:
 • ارزیابی ابتدایی پلان‌های تجارتی
 • ارزیابی توسط کمیته داخلی آیسا
 • معرفی شرکت‌های واجد ‌شرایط به کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری جهت تایید.
معرفی شرکت‌ها به نهادهای مربوطه جهت دریافت سند ملکیت قانونی زمین یک سال بعد از آغاز تولیدات