سرمایه‌ گذاری در سکتور بانکداری

سکتور بانکداری در افغانستان به‌طور قابل ملاحظه‌ی رشد کرده است. در حال حاضر 16 بانک فعال تجاری با معیارهای بین‌المللی در کشور موجود می‌باشد. با این وجود، فرصت‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری در بانک‌های بین‌المللی جهت پیشبرد معاملات تجاری و دسترسی به قرضه که دارای تقاضای زیاد می‌باشد، موجود است. بانک‌های خصوصی تجاری دارای فعالیت‌های عمومی بانک‌داری بوده اما بانک‌های تخصصی در بخش زراعت و سرمایه‌گذاری در کشور فعالیت ندارند. بانک‌های موجود خدمات بانک‌داری اسلامی مانند: مراحبه، مشارکه و مضاربه را نیز به مشتریان خویش ارایه می‌دهند. بانک‌های موجود در کشور شامل 8 بانک خصوصی، 3 بانک دولتی و 5 شعبه بانک‌های خارجی می‌باشد. مجموعاً 409 شعبه بانکی در سرتاسر کشور فعال بوده که 138 آن دولتی و 271 آن مطعلق به سکتور خصوصی می‌باشد. تعداد سپرده‌های بانکی در سال 2014، 3،134،754 و تعداد قرضه گیرنده‌ها 54،217 بوده است. مجموع ارزش سپرده‌ها 3.76 میلیارد دالر و میزان قرضه‌های ارایه شده در همان سال 742 میلیون دالر محاسبه شده است. این در حالی‌است که میزان قرضه نسبت به سپرده‌های بانکی 20% بوده است. مجموع دارایی‌های موجود سکتور بانک‌داری 4.42 میلیارد دالر و دارایی‌های خالص خارجی 8.3 میلیارد دالر است.

 

فرصت‌های سرمایه‌ گذاری

پیشرفت سکتور بیمه در مقایسه با سکتور بانک‌داری در افغانستان کم بوده است. با توجه به تمایل شرکت‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در افغانستان و تقاضای روز افزون شرکت‌های داخلی، فرصت‌های بی‌شمار سرمایه‌گذاری در سکتور بیمه موجود می‌باشد. برعلاوه، فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری برای نهادهای مالی در زمینه ارایه قرضه‌های بلند مدت وجود دارد.
1