د بانکدارۍ او بیمې په سکټور کې پانګونه

په افغانستان کې د بانکدارۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی او په ټول هیواد کې ۱۶ سوداګریز بانکونه د بانکدارۍ معیاري خدمتونه وړاندې کوي. سربیره پر دې، په افغانستان کې داسې نړیوالو بانکو نیمګړتیا لیدل کیږي چې په نړیواله کچه د پېسو راکړه ورکړه او نورې مالي چارې ترسره کړي او په دې برخه کې د پانګونې لپاره ستر فرصتونه شته دي. سوداګریز خصوصي بانکونه د بانکدارۍ عمومي چارې پر مخ وړي ولې په هیواد کې داسې ځانګړي بانکونه چې پانګونې وکړي او د کرهڼې په برخه کې پورونه ورکړي نشته او نوموړو بانکونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې خصوصي بانکونه د اسلامي بانکدارۍ خدمتونه، لکه مرابحه، مشارکة او مضاربة، هم وړاندې کوي. په افغانستان کې ۹ خصوصي، درې دولتي او د بهرنیو بانکونو درې څانګې فعالیت لري. په ټول افغانستان کې ۴۰۹ بانکي څانګې فعالیت لري چې له ډلې يي ۱۳۸ دولتي او ۲۷۱ خصوصي بانکونو پورې اړه لري. په نوموړو بانکو کې د امانت ایښودونکو د حساب شمیر تر ۳۱۳۳۴۷۵۴ او د پور اخیستونکو شمېر تر ۵۴۲۱۷ پورې رسیدلی دی. د ټولو امانت ایښودونکو د پیسو کچه په یو کال کې تر ۳،۷۶ میلیارد ډالرو او د پور اخیستونکو د پیسو کچه تر ۷۴۲ میلونه ډالرو پورې رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې، د پور اخیستونکو او امانت ایښودونکو تناسب ۲۰٪ دی. په افغانستان کې د ټولو بانکونو پانګه ۴.۴۲ میلیارده ډالره ده، او خالصه بهرنۍ پانګه ۸،۳ میلیارده ډالره ده.

13