سرمایه‌ گذاری در تدارکات عامه

تدارکات عامه 19% تولید ناخالص داخلی و 50% بودجه ملی را تشکیل می‌دهد که برای شرایط فعلی افغانستان حایز اهمیت است. حکومت جدید افغانستان اصلاحات اساسی را در پروسه تدارکات به‌منظور دستیابی به معیارهای بین‌المللی، کاهش فساد و ایجاد فرصت‌های اقتصادی به سکتور خصوصی، آورده است. به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات کوچک و متوسط، سیستم تدارکات عامه فرصت‌های ذیل را برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مشارکت عامه و خصوصی ایجاد کرده است. تا اکنون اداره تدارکات ملی بیش از 3717 پروژه را دریافت نموده که 1،485 پروژه مربوط به اجناس، 1،345 مربوط به مسایل ساختمانی، 103 پروژه خدمات مشورتی و 784 خدمات غیر مشورتی بوده است.

 

ارزش این پروژه‌ها قرار ذیل است:

شماره نوع پروژه ارزش به افغانی فیصدی مجموع پروژه‌های تدارکات
1 اجناس 87،102،383،765 33%
2 ساختمانی 89,138,428,833 33%
3 خدمات مشورتی 80,559,917,747 30%
4 خدمات غیر مشورتی 9,801,233,018 04%

1 دالر امریکایی= 68.40 افغانی به تاریخ 22 حمل 1395

منبع: اداره تدارکات ملی

 
اداره تدارکات ملی سیستم تدارکات الکترونیکی را جهت ثبت شرکت‌های خصوصی و اطلاع رسانی در مورد پروژه‌های موجود ایجاد نموده است. بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط اداره تدارکات ملی، میزان مجموعی تدارکات سالانه بالغ بر 2 میلیارد دالر می‌گردد.

پالیسی اداره تدارکات ملی اولویت بخشیدن به تولیدات داخلی به اساس موارد ذیل است:

NO Project type Value (AFN)
1 ترجیح دادن به تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی 15%
2 اولویت دادن به شرکت‌های داخلی نسبت به شرکت‌های خارجی (ساکن/غیر ساکن) 10%
3 اولویت دادن به شرکت‌های خارجی ساکن در کشور نسبت به شرکت‌های خارجی غیر ساکن 5%
4 ترجیح دادن به شرکت‌هایی دارای مشارکت 5%

منبع: اداره تدارکات ملی

 

پروژه‌های تدارکات نظر به سکتور:

استراتژی جدید دولت تحکیم تدارکات کالاهای عمومی به‌منظور استفاده عامه است. دولت سالانه میلیاردها دالر اقلام مختلف مانند مواد غذایی و مواد ساختمانی را برای ادارات عامه و نظامی خریداری می‌کند. استراتژی دولت برون‌سپاری تدارکات به شرکت‌های بزرگ که متعهد به تولید محصولات در داخل کشور استند، می‌باشد.

تقیسم پروژه‌ها به اساس سکتور قرار ذیل است:

 
شماره سکتور تعداد پروژه ها فیصدی مجموع پروژه ها
1 امنیت 19275 52%
2 حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی 94 02%
3 حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون، حقوق بشر 178 05%
4 زراعت و منابع طبیعی 439 12%
5 صحت 212 06%
6 حمایت اجتماعی 74 02%
7 تحصیلات و فرهنگ 459 12%
8 غیر سکتوری 80 02%

منبع: اداره تدارکات ملی