د دولت تدارکاتو سیستم د پیاوړتیا په برخه کې پانګونه

په افغانستان کې ملي تدارکات د ټولو ناخالصه کورني تولید (GDP) ۱۹٪ او د ملي بودیجې ۵۰٪ برخه په بر کې نیسي. له همدې امله د افغانستان اوسني حالت ته په کتو سره ملي تدارکات ځانګړی اهمیت لري. همداراز افغان حکومت د فساد مخنیوي، د پانګوالو د هڅونې او د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو د معیارونو سره د ځان برابرونې په موخه، د ملي تدارکاتو په برخه کې د پام وړ سمونونه راوستلي دي. ملي تدارکاتو ادارې د خصوصي او دولتي پانګوالو او په هیواد کې د کوچنۍ او منځنۍ کچې تشبثاتو د پیاوړي کولو په موخه لاندې فرصتونه رامنځته کړي. ملي تدارکاتو ادارې تر دې دمه ۳۷۱۷ د تدارکاتو پروژې ترلاسه کړي دي چې له ډلې يي ۱۴۸۵ د توکو ، ۱۳۴۵ ئي د ودانیزو چارو، ۱۰۳ د مشورتي خدمتونو او پاتې ۷۸۴ ئي غیر مشورتي خدمتونه په بر کې نیسي.

 

د نوموړو پروژو مالي ارزښت په لاندې ډول دی:

شمیره د پروژې ډول مالي ارزښت د ټولو تدارکاتي پروژو (٪)
۱ بیلابیل توکي ۸۷۱۰۲۳۸۳۷۶۵ ۳۳٪
۲ ودانیزې چارې ۸۹۱۳۸۴۲۸۸۳۳ ۳۳٪
۳ مشورتي خدمتونه ۸۰۵۵۹۹۱۷۷۴۷ ۳۰٪
۴ غیر مشورتي خدمتونه ۹۸۰۱۲۳۳۰۱۸ ۴٪

مأخذ:د ملي تدارکاتو اداره

 
ملي تدارکاتو ادارې د غوره خدمتونو وړاندې کولو په موخه د تدارکاتو برېښنايي سیستم رامنځته کړی ده، ترڅو ټولې خصوصي کمپنۍ وکړای شي چې د تدارکاتي پروژو په اړه پر وخت خبر او د نوموړو پروژو لپاره پر وخت نوم لیکنه وکړي. ملي تدارکاتو ادارې د راپور پر بنسټ، د افغانستان د تدارکاتو مالي ارزښت د ۲ میلیارد ډالرو په شاوخوا کې ده.

د ملي تدارکاتو ادارې د پالېسۍ له مخې د تدارکاتي پروژو د اخیستلو لومړیتوب کورنیو شرکتونو ته ورکول کیږي او تګلاره ئي په لاندې ډول ده:

شمیره تشریح لومړیتوب (٪)
۱ بهرنیو تولیداتو په پرتله کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکول کیږي. ۱۵٪
۲ کورنیو کمپنیو/ شرکتونو ته د بهرنیو کمپنیو/ شرکتونو (میشت یا غیر میشت) په پرتله لومړیتوب ورکول کیږي ۱۰٪
۳ په افغانستان کې بهرنۍ میشتې کمپنۍ ته د بهرنۍ غیر میشتې کمپنۍ په پرتله لومړیتوب ورکول کیږي ۵٪
۴ ګډو پانګونو ته لومړیتوب ورکول کیږي ۵٪

مأخذ:د ملي تدارکاتو اداره

 

د سکټورونو پر بنسټ تدارکاتې پروژو ویش:

افغان حکومت غواړي د ملي تدارکاتو نوۍ سټراتیژۍ له مخې تدارکاتي پروژو چارې پیاوړې کړي. افغان حکومت هر کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت توکي پیري د بیلګي په توګه: د ملکي او عسکري ادارو لپاره خوراکي توکي او همدا راز خام ودانیز توکي او داسې نور. افغان حکومت په دې برخه کې داسې سټراتېژي لري چې د نوموړو توکو د پیر په موخه د سترو کمپنیو سره تړونونه وتړي ترڅو د نوموړو توکو د پروسس پاتې پړاوونه په هیواد کې دننه ترسره شي

د سکټورونو پر بنسټ تدارکاتي پروژو ویش په لاندې ډول دی:

 
شمیره سکټور د پروژو شمېر د ټولو پروژو (٪)
۱ امنیتي ۱۹۲۷ ۵۲٪
۲ اقتصادي حکومتولي او د خصوصي سکټور وده ۹۴ ۲٪
۳ ښه حکومتولي، د قانون حاکمیت، او د بشر حقوق ۱۷۸ ۵٪
۴ کرهڼه او طبیعي سرچینې ۴۳۹ ۱۲٪
۵ روغتیا ۲۱۲ ۶٪
۶ عامه ساتنه ۷۴ ۲٪
۷ زده کړې او کلتور ۴۵۹ ۱۲٪
۸ غیر سکټوری ۸۰ ۲٪

مأخذ:د ملي تدارکاتو اداره