سرمایه‌ گذاری در سکتور مخابرات

در حال حاضر 4 شرکت مخابراتی خصوصی و 2 شرکت دولتی در کشور مشغول فعالیت اند که سرمایه‎‌گذاری خصوصی در این سکتور حدود 2 میلیارد دالر می‌باشد. با داشتن 24 میلیون مشترکین در سال 15/2014، شبکه‌های تلفن همراه 90% مجموع جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است. پیشرفت‌های دهه اخیر در سکتور مخابرات بی‌سابقه بوده و می‌توان به‌عنوان یکی از داستان‌های موفق کشور در عرصه سرمایه‌گذاری از آن یاد کرد. با این حال بازار خدمات تلفن همراه تا اکنون به‌صورت کامل توسعه نیافته و می‌توان این نیازمندی‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مرفوع ساخت.

 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری اساسی موجود در عرضه خدمات به غیر از خدمات تلفن همراه در سکتور مخابرات مانند:

 
  • پروسس اطلاعات
  • پروسس فعالیت‌های ابتدایی تجاری
  • مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
  • خدمات انتقال و کنترول معلومات
  • ارایه خدمات انترنتی
 

وابستگی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به زیربناهای کشور بسیار کم بوده، از همین رو این سکتور برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش‌های ذیل جذاب می‌باشد:

 
  • اتصال آسیای مرکزی، چین و هند با افغانستان از طریق فایبر نوری
  • تغییر افغانستان به مرکز تکنالوژی معلوماتی همراه با روش‌های مبتکرانه و خلاق
  • مرکز خدمات مشتریان برای شرکت‌های داخلی و چند ملیتی
 

شرکت‌های مخابراتی افغانستان