آغاز کسب‌ و کار در افغانستان

پیشبرد فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در هر کشور نیاز به اخذ :جواز/ ثبت قانونی دارد و افغانستان نیز از این قانون مستثنی نیست. به صورت عموم سه نوع جواز که توسط سه نهاد صادر می‌گردد، وجود دارد

جواز سرمایه گذاری زمین های صنعتی